header
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
بست وی

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

عکس نوشته عارفانه

عکس نوشته شعر شهریار

در این پست از بست وی زیباترین عکس نوشته عارفانه و جملات زیبا از بزرگان را ببینید.

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

عکس نوشته های عارفانه ۹۶

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

آدم هـا می آینـد
زنـدگی می کننـد
می میـرنـد و می رونـد
امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو
آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه
آدمی می رود امــا نـمی میـرد!
مـی مـــانــد
و نبـودنـش در بـودن ِ تـو
چنـان تـه نـشیـن می شـود
کـه تـــو می میـری
در حالـی کـه زنــده ای …

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

جملات تصویری عارفانه

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

هر چه دورتر می شوی من؛

عاشق تر میشوم! و هر چه نزدیک تر می آیی بی تاب تر می شوم!

گویی عاشق که باشی دور یا نزدیک فرقی ندارد

حتی اندک یاد تو کافیست برای بی تاب بودن…

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

جملکس های عارفانه

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس های عارفانه برای اینستاگرام

عکس نوشته سخنان بزرگان

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود ، گاهی نمی شود که نمی شود!
گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست! گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود!
گاهی گدای گدایی و بخت یار نیست! گاهی تمام شهر گدای تو می شود

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس نوشته های فلسفی

عکس نوشته های فلسفی

عکس نوشته فلسفی

عکس نوشته های فلسفی

آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند.

اما نه وقتی که در میانشان هستی، نه…

آن جا که در میان خاک خوابیدی؛

«سنگ تمام» را می گذارند و می روند …!

عکس نوشته های فلسفی

عکس نوشته های فلسفی

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس نوشته سخنان بزرگان

عکس نوشته های فلسفی

عکس نوشته های معنوی

عکس نوشته های معنوی

خالق من «بهشتی» دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ؛

و «دوزخی» دارد، به گمانم کوچک و بعید؛

و در پی دلیلیست که ببخشد ما را …

«دکتر علی شریعتی»

عکس نوشته های معنوی

عکس نوشته های معنوی

عکس نوشته خدایی

عکس نوشته های معنوی

“پلیدی” ، “پاکی” و “پوچی”
این سه راهی است ، که پیش پای هر انسانی گشوده است ، و تو یک
کلمه نامفهومی ، و “وجود”ی بی “ماهیت”ی و هیچی ، که بر سر این
سه راه ایستاده ای ، تا ایستاده ای ، هیچی ، چون ایستاده ای ، هیچی .
یکی را انتخاب می کنی ، براه میافتی ، و با انتخاب راه “رفتن”ات ، “خود”ت
را انتخاب می کنی ، معنی می شوی …

عکس نوشته های معنوی

عکس نوشته حافظ

عکس نوشته حیکمانه

عکس نوشته حافظ

عکس نوشته حافظ

عکس نوشته حافظ

یک دوست خیالی که واقعا دوستت باشه

خیلی بهتر از

یک دوست واقعی که خیال می کنی دوستته

عکس نوشته شعر شهریار

عکس نوشته آموزنده

عکس نوشته شعر شهریار

عکس نوشته عارفانه + جملات زیبا و ناب عارفانه از بزرگان

ارسال نظر